Tartu 2024. aasta laulupeo kunstilise lähteidee ja muusikalise juhi avalik konkurss

1. Nov 2021

Tartu 2024. aasta laulupeo kunstilise lähteidee ja muusikalise juhi
avalik konkurss

1) Üldtingimused
Konkursi korraldaja on Tartu Linnavalitsus. Konkurss algab 1. novembril 2021 ja lõpeb 31. jaanuaril 2022.
Konkursitööde esitamise lõpptähtaeg on 31.01.2022 kell 23.59.
Konkursi eesmärgiks on leida Tartu 2024. aasta laulupeo kunstiline lähteidee ja muusikaline juht/peadirigent.
Muusikalise juhi ülesanne on peo kunstilise toimkonna moodustamise eestvedamine taga- maks peo kõrgetasemeline kunstiline ja muusikaline tase. Tartu laulupeo muusikaline juht saab valida laulupeo liigijuhid ja koostöös liigijuhtiga liigidirigendid. Vajadusel kaasatakse kunstilisse toimkonda veel liikmeid, sh lavastaja.
Tartu laulupeo kunstilise toimkonna ülesandeks on välja töötada detailne 2024. aasta Tartu laulupeo kava koos repertuaariga ning laulupeo peakontserdiga kaasnevate ürituste prog- ramm vastavalt konkursi võitnud ideekavandile.
Konkursi võitja avalikustatakse hiljemalt 28. veebruaril 2022. Kunstiline toimkond alustab tööd esimesel võimalusel pärast võidutöö selgumist. Kunstilise toimkonna ühisloominguna valmiva laulupeo repertuaari ja kava ning peoga seotud ürituste programmi esitamise täht- aeg Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonnale on 1. jaanuar 2023.

2) Konkursi vorm ja osavõtutingimused
Konkurss on ideekavandite konkurss, kus saavad osaleda vabas (kirjalikus) vormis ideekavan- did, mis sisaldavad ülevaadet laulupeo ülesehitusest, esinejate koosseisust (koori- ja orkestri- liikidest) ja repertuaari valiku koostamise põhimõtetest. Soovitav on tuua repertuaari näiteid. Konkurss on kõigile osalemiseks avalik, osalenute nimesid ei avalikustata. Ühe osavõtja poolt esitatavate kavandite arvu ei piirata.
Tartu 2024. aasta laulupeo lähteidee ja muusikalise juhi konkursil võib kandidaat osaleda üksi või koos meeskonnaga.
Tartu laulupeo muusikalise juhi/peadirigendi kandidaadilt eeldatakse muusikalist kõrghari- dust, soovitav on varasem kogemus laulupidude liigijuhi või liigidirigendina.
Kunstilise lähteidee kaasautor(id) ei pea omama muusikalist haridust, oluline on soov kaasa mõelda, kuidas korraldada laulupidude sünnikodus Tartus pidu, mis liidab osalejaid ja pealtvaatajaid.

3) Tartu 2024. aasta laulupidu
Konkursil osalejad peaksid ideekavandis Tartu laulupeo sisulisel ja vormilisel kirjeldamisel arvestama järgmist:
• Tartu laulupidu (st pea- ehk lõppkontsert) toimub 22. juunil 2024 Tartu lauluväljakul.
• 2024 tähistab 155 aasta möödumist esimesest laulupeost, mis toimus 1869. aastal Tartus ja Tartu on siis Euroopa kultuuripealinn!
• Soovitatav on ideekavandis ära tuua lisaks repertuaarinäidetele põhimõtted, kuidas on eri- nevad kooriliigid laulupeo peakontserdi ajal rakendatud, millised on koori- ja orkestrireper- tuaari valiku põhimõtted, milline on uudisloomingu osatähtsus, mh kes oleksid eelistatud heliloojad, kelle poole ideekavandi autorid selles osas pöörduksid, ning milline on kontserdi sisu ja kestus.
• Rahvusvahelise mõõtme lisamiseks Euroopa kultuuripealinnaks olemise aastal näeb Tartu ühe, aga kindlasti mitte ainsa võimalusena uudisteoste tellimisel välisheliloojate poole pöör- dumist. Teine võimalus selleks on nt rahvusvaheliste loojate kaasamine kunstilisse toimkonda.
• Tartu laulupidu – see on koos laulmine ja koos olemine, meie kultuurile omane viis erinevate põlvkondade kokku tulemiseks. Tartu laulupidu on muusikaline elamus, vaatemäng, koos- tegevus, peomeeleolu, tseremooniad, persoonid ja traditsioonid, mis võiksid kõnetada ka rahvusvahelist publikut. Tartu laulupidu põlistab meie pärandit, rahvuslikku ühtsust ning iseolemist, liites nii osalejaid ja pealtvaatajaid, nii tartlasi kui Tartu külalisi.
• (Koori)laul on olnud vahendiks meie kogukonna kokku kutsumisel ja koos hoidmisel – Tartu laulupidu peab seega kõnetama nii neid, kel aastatepikkune laulupeokogemus, kui neid, kes alles õpivad laulupidu armastama.
• Tartu laulupidu on muusikaline suursündmus, millega võivad kaasneda muud üritused, mis võimendavad laulupeo tähistamist (Tartus) – kandideerijaid oodatakse ideekavandi raames välja pakkuma visiooni, mis kirjeldaks ka laulupeo peakontserdiga kaasnevaid üritusi (nt laulupeonädal, kontserdisari, mõni kuust kuusse toimuv üritus jne).
• Tartu laulupeo peakontserdile eelneb kõiki osalejaid kaasav rongkäik südalinnast lauluväljakule.
• Päev pärast peakontserti, 23. juunil 2024 toimub Tartus Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liidu poolt korraldatav Tartumaa Tantsupidu. Peo tantsijad osalevad samuti lauljate-tantsijate ühises rongkäigus 22. juunil.
• Tartu laululaval toimuval peakontserdil osalevad kõik kooriliigid, sh lasteaedade mudilas- koorid, puhkpilliorkestrid ning kui kunstiline lähteidee seda soovib, valikuliselt Tartu linna ja maakonna rahvatantsurühmad kuni 5 rahvatantsuetteastega peakontserdi ajal.
• Laulupeo peakontserdil on lisaks saateansamblile kaastegev sümfooniaorkester juhul, kui peo lähteidee sümfooniaorkestri kaasamist ette näeb.
• Tartu laulupeole on tavapäraselt oodatud osalejad kõikjalt Eestist ja ka välisriikidest.
• Tartu laululava mahutab maksimaalselt 8000 esinejat.

4) Konkursi preemiad Ette on nähtud 3 preemiat:
I preemia – 1000 eurot
II ja III preemia – 450 eurot
Konkursitööde hindamiseks moodustataval ekspertkomisjonil on õigus võrdsete kavandite korral või piisavalt kvaliteetsete kavandite puudumisel või kui laekub vähem kavandeid kui preemiate arv, preemiate arvu muuta, sh jätta preemiaid välja andmata.
Preemiate suurust vähendada ei ole lubatud.
Preemiad maksab välja Tartu Linnavalitsus, seda tehakse 30 päeva jooksul pärast ideekon- kursi tulemuste avalikustamist.

5) Ideekavandite hindamine, konkursile järgnev tegevus
Konkursitööde hindamiseks moodustatakse ekspertidest komisjon, kuhu ei saa kuuluda konkursil osalejad. Vajadusel esitab hindamiskomisjon täiendavaid küsimusi või palub auto- ritel töid täiendada. Esitatud tööde hindamise kriteeriumiteks on loomingulisus, originaal- sus, idee teostatavus ning vastavus konkursi tingimustele.
Avalikustatakse ainult võidutöö. Võitjaga (muusikalise juhi-peadirigendiga) sõlmitakse leping ajavahemikuks varasuvi 2023 kuni 30. juuni 2024. Ka ülejäänud Tartu laulupeo kuns- tilist toimkonda tasustatakse vastavalt laulupeo eelarve võimalustele.
Premeeritud töödega seotud kõik õigused lähevad üle Tartu linnale alates tulemuste välja- kuulutamise hetkest. Tartu laulupeo kunstilisel toimkonnal on soovi korral õigus konkursile laekunud premeeritud ideid omavahel ühendada.
Tartu laulupidu 2024 korraldab Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna allasutus Tiigi Seltsimaja koostöös peo muusikalise juhi ning ühiselt kokku pandud kunstilise toimkonnaga – laulupeo lähteidee viiakse ellu ühise meeskonnana.

Lisaküsimused palume saata e-posti aadressile laulupidu@tartu.ee.
Konkursi tingimustega saab tutvuda Tartu laulupeo kodulehel tartulaulupidu.ee. Lähteidee kavandite esitamise tähtaeg on hiljemalt 31.01.2022 kell 23.59.
Konkursitöid oodatakse e-posti aadressile laulupidu@tartu.ee, kirja teemaks palume märkida „Tartu laulupidu 2024” ja lisada muusikalise juhi kandidaadi CV, mis sisaldab kontaktandmeid.
Samuti võib ideekavandid märgusõnaga „Tartu laulupidu 2024” esitada Tartu Linna- valitsuse kultuuriosakonda aadressil Raekoja plats 12, 51004 Tartu, II korrus, ruum 201 hiljemalt 31. jaanuaril 2022 kell 15.45, arvesse lähevad ka postiga saadetud kavandid, mille ümbrikul on 31. jaanuar 2022 postitempel.
NB! Paberkandjal esitatav materjal peab olema kättesaadav ka elektrooniliselt.

Lisainfo:
Maris Peebo
e-post Maris.Peebo@tartu.raad.ee, tel 506 8770
Riho Leppoja
e-post Riho.Leppoja@raad.tartu.ee, tel 513 8681

Tartu 2024. aasta laulupo kunstilise lähteidee ja muusikalise juhi avalik konkurss_tingimused